برنامه هفتگی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 93دانشکده پیراپزشکی شهرستان داراب

17-15ظهر

15-13ظهر

12-10صبح

10-8صبح

 

-------------

-------------

-----------

---------

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول ایمنی در آزمایشگاه/ اصول مدیریت در آزمایشگاه

آشنایی با بیماری های داخلی

یکشنبه

 

 

خانم خرد/آقای مولازاده

خانم انصاری

 

 

کلاس شماره3

کلاس شماره 4

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آسیب شناسی عمومی

اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی/اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه

دوشنبه

 

حاج آقا معصومی

دکتر نوشادی

آقای رییسی ،آقای مولا زاده /خانم خرد

 

کلاس شماره 1

کلاس شماره 4

کلاس شماره4

آز . آسیب شناسی

فرهنگ وتمدن ایران واسلام

انقلاب اسلامی ایران

فارماکولوژی

سه شنبه

دکتر نوشادی

حاج آقا معصومی

حاج آقا معصومی

دکتر حامدی

آزمایشگاه آموزشی دانشکده

کلاس شماره 1

کلاس شماره 1

کلاس شماره 3

 

آز انگل شناسی 2

انگل شناسی 2

انگل شناسی 2

چهارشنبه

 

اساتید گروه انگل شناسی شیراز

اساتید گروه انگل شناسی شیراز

اساتید گروه انگل شناسی شیراز 

 

آزمایشگاه آموزشی دانشکده

کلاس شماره4

کلاس شماره4

----------------

----------------

--------------

----------

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برنامه هفتگی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 94دانشکده پیراپزشکی شهرستان داراب

17-15ظهر

15-13ظهر

12-10صبح

10-8صبح

 

 

بیوشیمی پزشکی 2

کارآموزی

کارآموزی

شنبه

 

اساتید گروه بیوشیمی شیراز

خانم طالبی

خانم طالبی

 

سالن کنفرانس

آزمایشگاه بیمارستان

آزمایشگاه بیمارستان

 

دانش خانواده

اصول ایمنی در آزمایشگاه /اصول مدیریت وقوانین آزمایشگاه

آز بیوشیمی پزشکی 2

یکشنبه

 

دکتر رهبر

خانم خرد /آقای مولازاده

خانم خرد/ خانم میرشکاران

 

کلاس شماره 2

کلاس شماره 3

آزمایشگاه آموزشی دانشکده

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

کارآموزی

کارآموزی

دوشنبه

دکتر فولادی

دکتر فولادی

خانم طالبی

خانم طالبی

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

آزمایشگاه بیمارستان

آزمایشگاه بیمارستان

 

فرهنگ وتمدن ایران واسلام

تفسیر موضوعی قرآن کریم

---------

سه شنبه

 

خانم علوی نیا

خانم حسینی

 

 

سالن کنفرانس

کلاس شماره 2

 

 

 

ویروس شناسی پزشکی

ویروس شناسی پزشکی

چهارشنبه

 

 

اساتید گروه ویروس شناسی شیراز

اساتید گروه ویروس شناسی شیراز

 

 

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

 

 

ویروس شناسی

ویروس شناسی

پنج شنبه

 

 

اساتید گروه ویروس شناسی شیراز

اساتید گروه ویروس شناسی شیراز

 

 

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

برنامه هفتگی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 95دانشکده پیراپزشکی شهرستان داراب

17-15ظهر

15-13ظهر

12-10صبح

10-8صبح

 

 

اندیشه اسلامی 2

بیوشیمی عمومی

بیوشیمی عمومی

شنبه

 

خانم علوی نیا

اساتید گروه بیوشیمی شیراز

اساتید گروه بیوشیمی شیراز

 

کلاس شماره 1

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

 

آز بافت شناسی /آز فیزیولوژی

بافت شناسی /مقدمات آزمایشگاه

فیزیولوژی

یکشنبه

 

دکتر نوشادی /خانم معتمد

دکتر نوشادی /آقای رییسی

خانم معتمد

 

آزمایشگاه آموزشی

سالن کنفرانس

کلاس شماره 3

 

 

زبان عمومی 1

زبان عمومی 1

دوشنبه

 

 

آقای خرم

آقای خرم

 

 

سالن کنفرانس سالن کنفرانس

 

 

آز بیوشیمی عمومی 1 (گروه دو)

 

آز بیوشیمی عمومی  1(گروه یک)

سه شنبه

 

 

خانم خرد /خانم میرشکاران

خانم خرد /خانم میرشکاران

 

 

آزمایشگاه آموزشی دانشکده

آزمایشگاه آموزشی دانشکده

 

 

فیزیک حیاتی

روان شناسی عمومی

چهارشنبه

 

 

آقای راستی

آقای تقی زاده

 

 

کلاس شماره 3

کلاس شماره 3

------------

-----------

-----------

------------

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-10 9:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ